Metody leczenia proponowane pacjentom na poszczególnych etapach drogi do psychiatry

Dane na temat rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych, pochodzące z badań Epidemiological Catchment Area i National Comorbidity Study, wskazują, iż u około 21% populacji Stanów Zjednoczonych, w wieku od 18 do 54 lat, w ciągu roku występują zaburzenia psychiczne, zdiagnozowane według kryteriów DSM-III i DSM-III-R. Osoby te szukają pomocy w różnych, często nie mających związku z psychiatrią, instytucjach. Na podstawie badań epidemiologicznych, prowadzonych w populacji pacjentów zwracających się o pomoc do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), szacuje się, iż od 25% do 30% z nich spełnia kryteria wystarczające do rozpoznania zaburzeń psychicznych, jednak lekarze POZ diagnozują zaburzenia psychiczne tylko u około 50% do 60% osób spełniających ww. kryteria. Z grupy osób zdiagnozowanych przez lekarzy POZ jako osoby chore, do psychiatry kierowanych jest od 12% do 17%. Pozostali są leczeni bez udziału lekarzy psychiatrów.

pobierz artykuł

Polityka prywatności|Regulamin