Nasilenie objawów depresji mierzone za pomocą Skali depresji Hamiltona oraz manii mierzone za pomocą Skali manii Younga w stanie mieszanym w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Cel pracy: Rozpoznanie epizodu mieszanego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) jest ustalane na podstawie badania klinicznego i nierzadko sprawia trudności, gdyż brak jest standardowych narzędzi pomiaru. Celem badania była analiza przydatności skal oceniających nasilenie objawów depresyjnych (Hamilton Depression Rating Scale – HDRS) i maniakalnych (Young Mania Rating Scale – YMRS) w rozpoznaniu stanu mieszanego u osób z ChAD.
Materiał i metody: Grupę osób badanych stanowili pacjenci (n=75) oddziałów psychiatrycznych całodobowych z ustalonym rozpoznaniem ChAD (wg kryteriów ICD 10). Chorzy leczeni byli z powodu depresji (n=46), manii (n=13) i stanu mieszanego (n=12). Nasilenie objawów chorobowych oceniono na początku hospitalizacji za pomocą skal HDRS oraz YMRS.

pobierz artykuł

Polityka prywatności|Regulamin