Układ serotoninergiczny i oś libiczno-podwzgorzowo-przysadkowo-nadnerczowa LPPN w depresji

Układy nerwowy i endokrynny stanowią nierozerwalną, uzupełniającą się całość strukturalno-czynnościową, pełniąc funkcje regulacyjne w organizmie. W depresji obserwowana jest dysfunkcja przekaźnictwa serotoninergicznego oraz wzmożona aktywność i dysregulacja osi limbiczno-podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (LPPN). Zjawiska te zdają się odgrywać istotną rolę w jej patogenezie.
Badania zwierząt oraz ludzi zdrowych i cierpiących na depresję wskazują na istnienie wzajemnych powiązań między transmisją serotoninergiczną poprzez receptor postsynaptyczny 5-HT1A (5-HT ang. 5-hydroxytryptamine) a mechanizmem sprzężenia zwrotnego osi LPPN. Celem pracy jest przegląd doniesień oraz omówienie wzajemnych relacji dotyczących hipotetycznego istnienia związku zachodzącego pomiędzy układem serotoninergicznym a osią LPPN w depresji.
Można przypuszczać, że u chorych z depresją podwyższone stężenie glikokortykoidów i osłabiona transmisja serotoninergiczna poprzez receptor 5-HT1A korelują ze sobą. Zależność ta wydaje się łączyć odrębne dotychczas hipotezy powstawania depresji: serotoninową i glikokortykoidową.

pobierz artykuł

Polityka prywatności|Regulamin